top of page

TRVALO UDRŽATEĽNÁ ARCHITEKTÚRA má za cieľ minimalizovať  negatívny vplyv budovy na životné prostredie, a to aplikovaním princípov striedmosti a EFEKTIVITY v použití materiálov, energie a rozvojového priestoru a ekosystému v širšom význame.  

   PRIESTOROVÁ

   EFEKTÍVNOSŤ 


- Optimalizované využitie priestoru 
- Vhodné dimenzovanie priestorov
- Multi-funkčné priestory
- Space sharing: co-working, co-housing
- Variabilita, Flexibilita 

   MATERIÁLOVÁ

   EFEKTÍVNOSŤ 


- Využitie trvanlivých materiálov 
- Materiály s minimálnou údržbou 
- Správne zloženie vrstiev stavebných konštrukcií 
- Design for re-use
- Použitie recyklovaných a recyklovateľných materiálov

   EFEKTÍVNOSŤ

   TECHNOLÓGIÍ


- Uprednostnenie prirodzeného osvetlenia a prirodzeného vetrania 
- Výber systémov na základe ich kompatibility
- Úsporné technológie a tie ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie
- Technológie na princípe recyklácie (Umelé vetranie s rekuperáciou tepla, znovu-použitie odpadovej vody, ...)

   ENERGETICKÁ

   EFEKTÍVNOSŤ 


- Aplikovanie pasívnych stratégií (bez potreby energie), napríklad pri vykurovaní/ chladení
- Využívanie zdrojov z prostredia: solárna, veterná, geotermálna energia, tepelné čerpadlá
- Dosahuje sa pri efektívnosti používaných zdrojov, technológií a riadenia 

   EFEKTÍVNE

   RIADENIE


- Inteligentné systémy riadenia (IT riadenie, integrované systémy, senzory, automatizácia)
- Uvedomelý, zodpovedný užívateľ (podporený workshopmi, užívateľsými príručkami budovy)

 

KONCEPT

 

ONDA Architektúra I Energia I Prostredie pôsobí v oblasti trvalo udržateľnej architektúry. Jej tím navrhuje EFEKTÍVNE STAVBY a poskytuje poradenstvo iným subjektom v tejto oblasti. 

EFEKTÍVNA STAVBA:

So všetkými zložkami Efektívnej stavby pracujeme cieľavedome a rozumne.

 

  • Rozumné využitie priestoru znamená menšiu spotrebu materiálu.

  • Správne zloženie vrstiev stavebných konštrukcií vedie k minimizácii až odstráneniu potreby použitia niektorých technológií. 

  • Rozumný výber technológií a ich vzájomná integrácia môže výrazne znížiť 

  • energetickú náročnosť.

  • Energetická efektívnosť pri dodržaní všetkých predchádzajúcich kritérií znamená aj ekonomickú efektívnosť. 

  • Riadenie budovy je významným aspektom v znižovaní energetickej náročnosti budovy.

Pojmy

bottom of page